Algemene voorwaarden Stilios

Hieronder zijn de algemene voorwaarden en de privacy policy van Stilios in 1 document te vinden.

 

1. Definities

1.1 Stilios: bedrijf dat virtuele trainingen op maat verzorgt en moderate, daarnaast ook fysieke trainingen verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Stilios is gevestigd te Nistelrode en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67587887.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Stilios of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Stilios valt.

1.4 Klachten: alle uitingen van ongenoegen van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Stilios.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stilios met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, moderating en workshops in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

3. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Stilios een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Stilios en opdrachtgever komt tot stand en is daarmee bindend doordat beide partijen de offerte ondertekenen of als er een digitale (schriftelijke) bevestiging is gegeven.

3.2 Indien Stilios en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Stilios, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

 

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering tussen 7 en 14 kalenderdagen wordt 75% in rekening gebracht en bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Stilios niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Stilios kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Indien Stilios bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Stilios gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

5. Wijziging

5.1 Hoewel Stilios een verzoek om in te stemmen met wijzigingen, aanvullingen en/of correcties van de overeengekomen werkzaamheden welwillend zal overwegen, is Stilios tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Haalbaarheid in tijd om de wijziging uit te kunnen voeren is hierbij een cruciale factor.

5.2 Wanneer Stilios instemt met de wijzigingen, aanvullingen en/of correcties van overeengekomen werkzaamheden, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Stilios steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, maar Stilios behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Stilios gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

 

6. Betaling

6.1 Stilios zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Stilios, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Stilios is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Stilios redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

 

7. Auteursrecht

7.1 Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Stilios, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Stilios.

7.2 Het auteursrecht op de door Stilios uitgegeven documenten, trainings- en opleidingsmaterialen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Stilios, berust bij Stilios tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en onder bronvermelding.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Stilios verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Stilios door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Stilios slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Stilios.

8.2 Stilios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Stilios.

8.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Stilios voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

8.4 Stilios is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Stilios is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Stilios wordt uitbetaald.

8.6 Stilios zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Stilios behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

9.2 Stilios staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

9.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

 

10. Klachten

10.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Stilios.

10.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

 

11. Privacy Policy

Stilios hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stilios houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stilios zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

11.1 Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Stilios verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie (klant/leverancier- en financiële administratie);
 • Communicatie over het contract, opdracht;
 • Het uitvoering geven aan het contract of opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen contract of opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stilios de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Stilios opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

11.2 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

11.3 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

11.4 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

11.5 Bewaartermijn

Stilios bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

11.6 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stilios van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

11.7 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

11.8 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

11.9 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

11.10 Contactgegevens

Stilios

Blauwesteenweg 25

5388 BX Nistelrode

info@stilios.nl